Case Vastuu Group: Ekosysteemitoiminnan mittaaminen selkeyttää toimintaa kaikille osapuolille 

Caset, Ekosysteemit

 

Ekosysteemikokemuksen mittaaminen on vielä harvinaista, mutta tulevaisuudessa yhä tärkeämpää. Vastuu Groupin luotsaama CO2 DataHub-hanke käynnistyi tammikuussa 2022 , ja Funnel auttoi mittaamaan tuoreen ekosysteemin jäsenten ja yhteistyökumppaneiden odotukset, jotta Vastuu Group saa eväitä toiminnan johtamiseen. 

 

TARVE: Uusi ekosysteemi tarvitsi lähtötason mittauksen toiminnan johtamiseksi

CO2 DataHub on Vastuu Groupin vetämä ekosysteemihanke. CO2 DataHubissa  on mukana eri toimialojen organisaatioita, jotka haluavat kehittää menetelmiä yritysten ja kaupunkien koko toimitusketjun hiilidioksidipäästöjen mittaamiseen, raportointiin ja luotettavalla datalla johtamiseen.

Hanke tuottaa siihen osallistuville organisaatioille lisääntyvää ymmärrystä toimitusketjunsa hiilijalanjäljen määrittämisestä ja CO2-datan hallinnasta sekä auttaa tunnistamaan toimitusketjussa kohtia, joissa ympäristövaikutuksia voi pienentää taloudellisesti. Hanke luo pohjan laajemman ESG-ekosysteemin syntymiselle ja toiminnalle ja tavoitteena on kehittää kansainvälisesti skaalautuvia liiketoimintamalleja  ekosysteemitoiminnalla ja tehdä ekosysteemitoimintaa yhä tutummaksi useammille yrityksille.

CO2 DataHub on kuitenkin ekosysteeminä uusi  ja ekosysteemitoiminta ylipäätään vielä melko tuntematonta. Tämän vuoksi Vastuu Group halusi tehdä mittaustutkimuksen ymmärtääkseen paremmin veturoimansa ekosysteemin jäsenten erilaisia tarpeita ja tavoitteita.

– Ekosysteemeistä on vielä hyvin vähän akateemista tutkimusta. Ne harvat tutkimukset, mitä on tehty, kuitenkin tukevat ajatusta siitä, että ekosysteemivetureiden pitäisi mitata sekä lähtötaso että toiminnan aikaista kokemusta, sanoo Vastuu Groupin Chief Growth Officer Roope Pajasmaa.

 

TOTEUTUS: Verkkolomakekysely selvitti ekosysteemin yritysjäsenten sekä yhteistyökumppaneiden lähtötasoa ja odotuksia

Funnel rakensi kyselylomakkeen yhdessä Vastuu Groupin kanssa, ja kysymyksiä iteroitiin yhdessä aktiivisesti, jotta mittaamisesta saataisiin mahdollisimman paljon hyödyllistä tietoa.

Kysely lähetettiin 23 vastaanottajalle, ja siihen vastasivat ekosysteemin veturit, T&K- eli tutkimuksen ja kehityksen toteutustyön kumppanit ja T&K-käyttötapaukset nimenneet loppuasiakkaat. Näin saatiin tietää mahdollisimman laajasti erilaisilta ekosysteemin jäseniltä heidän toiveitaan ja odotuksiaan ekosysteemin toiminnalle ja toimintavoille.

Kyselyssä selvitettiin eri osa-alueiden, kuten asiantuntijuuden, läpinäkyvyyden, joustavan toiminnan ja innovatiivisuuden tärkeyttä ekosysteemissä sekä sitä, miten näissä samoissa osa-alueissa on onnistuttu. Lisäksi esitettiin erilaisia väittämiä, jotka liittyivät esimerkiksi ilmapiirin luottamuksellisuuteen, roolien selkeyteen ja yhteisiin pelisääntöihin ja käytäntöihin.

Tulokset paljastivat selkeällä tavalla yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia ekosysteemin jäsenten välillä.

– Mitä selkeämmät tavoitteet mukana olevalla yrityksellä tai organisaatiolla on, sitä parempia hyötyjä he saanevat ekosysteemitoiminnasta, Pajasmaa sanoo.

– Olemme pitäneet lukuisia työpajoja, joissa on tehty selkeää innovaatiotyötä, vaikkei sitä kutsuisi sillä nimellä. Käytännössä kaikki hankkeessamme olevat organisaatiot ovat saaneet uutta tietoa ja pystyvät valjastamaan sitä omien liiketoimintatarpeidensa edistämiseen.

 

HYÖDYT: Kirkkaammat, konkreettiset suuntaviivat ekosysteemin johtamiseen ja tavoitteiden edistämiseen

Lähtötasomittauksen avulla tunnistettiin selkeästi mukana olevien yritysten lähtötasot. Hankkeessa mukana olevilla yrityksillä on kullakin omankaltaisensa innovointikyvykkyydet, tavoitteet ja valmiudet olla mukana ekosysteemissä. Tunnistamalla nämä erilaiset tavoitteet ja valmiudet Vastuu Group pystyy nyt entistä paremmin olemaan avuksi tavoitteiden edistämisessä ja valmiuksien tukemisessa ja parantamisessa.

– Näiden erojen tunnistaminen on auttanut minua konkreettisesti odotusten hallinnassa sekä hankkeen sisäisesti että ohjaamaan yhteistyökumppaneitamme ja ohjausryhmän toimintaa, Pajasmaa kertoo.

Tulevana haasteena onkin parhaiden käytäntöjen luominen: ekosysteemitoiminta on vielä sen verran harvinaista ja uusi työskentelytapa, että parhaita malleja ei ole luotu.

– Funnelin tekemä työ B2B-ekosysteemikokemuksen mittaamisen saralla on myös empirian tukemaa: tällaista mittaamista tarvitaan, vaikkei se olekaan ihan helppoa eikä moni tee tätä vielä. Tavoitteet ovat mittauksen myötä kirkastuneet edelleen, Pajasmaa summaa.

Vastuu Group tuottaa palveluita luottamuksen lisäämiseen toimijoiden välillä. Yritys poistaa keinotekoiset rajat maiden, toimialojen ja eri tahojen väliltä sekä rakentaa toimivampaa tietoyhteiskuntaa luotettavan ja yksityisyyttä kunnioittavan datan avulla. 

vastuugroup.fi

Funnel somessa

Muita onnistumisiamme