Case ExpandFibre: Ekosysteemikokemusta mitataan vielä harvoin

Caset, Ekosysteemit

 

ExpandFibre-ekosysteemi halusi selvittää, onko se tehnyt hyödyllisiä asioita ja mitä sen tulisi vielä kehittää ennen ekosysteemin päättymistä. Tulosraportista on ollut hyötyä toiminnan suunnittelussa ja Business Finland -rahoitusraportoinnin kanssa. 

TARVE: Ekosysteemin onnistumisesta ja jatkotoiveista tarvittiin numeerista ja avointa palautetta

 Järjestäytynyt B2B-ekosysteemitoiminta on vielä verrattain uutta Suomessa ja varsinkin biotuotteiden parissa. Ekosysteemit voivat olla esimerkiksi yliopistojen tai yritysten vetämiä, mutta painotukset ja lopputulokset ovat hieman erilaisia ekosysteemikokoonpanosta riippuen.

– Meille on hyödyllistä kuulla, miten jäsenet kokevat juuri tämän ekosysteemin, ja tuoko ExpandFibre jotain uutta ja erilaista, kertoo Katariina Kemppainen, Metsä Groupin konsernitason T&K-toiminnon johtaja. Metsä Group on ExpandFibre-ekosysteemin vetäjä yhdessä Fortumin kanssa.

ExpandFibre on innovaatioekosysteemi, jonka tarkoituksena on luoda aiheen parissa toimiville organisaatioille paikka tutustua, kokoontua ja jakaa tietoa liittyä uusien biotuotteiden kehittämiseen. Tutustumisen avulla voidaan luoda yhteisiä tutkimus- ja kehityshankkeita, joiden avulla voidaan luoda uusia tuotteita kaupallistettaviksi.

Kyselytutkimus ExpandFibren jäsenille toteutettiin kahdesta syystä. Metsä Group ja Fortum halusivat seurata ekosysteemin tavoitteiden toteutumista sekä sitä, miten ekosysteemitoimintaa voisi vielä kehittää vastaamaan paremmin jäsenten tarpeita.

– Saimme hienosti tietoa molemmista, niin numeerista tietoa ekosysteemin kehittämisestä, mutta myös avointa palautetta, Kemppainen sanoo.

Tavoitteena on myös, että ekosysteemihankkeen aikana solmitut verkostot ja yhteistyöaihiot jatkuvat itsenäisesti omalla rahoituksellaan myös varsinaisen ExpandFibre-ekosysteemin päätyttyä.

– Toivon, että nämä tulokset todella johtavat johonkin merkittävään. Tahtoisin haastaa ekosysteemiprojektien ja -hankkeiden vetäjiä ja tekijöitä siihen, että meillä olisi selkeitä näkemyksiä siitä, mihin tulokset parhaassa tapauksessa johtavat, ettei koko ekosysteemihanke jää irralliseksi harjoitukseksi, sanoo Risto Sormunen, Fortum Power & Heat Oy:n Head of Bio2X Project Development.

 

Toivon, että nämä tulokset todella johtavat johonkin merkittävään. Tahtoisin haastaa ekosysteemiprojektien ja -hankkeiden vetäjiä ja tekijöitä siihen, että meillä olisi selkeitä näkemyksiä siitä, mihin tulokset parhaassa tapauksessa johtavat, ettei koko ekosysteemihanke jää irralliseksi harjoitukseksi.

Risto Sormunen

Power & Heat Oy:n Head of Bio2X Project Development, Fortum

TOTEUTUS: Verkkolomakekysely mittasi ekosysteemien ominaispiirteiden tärkeyttä ja onnistumista sekä suositteluhalukkuutta

Verkkolomakekysely luotiin kahdella kielellä, jotta monimuotoisen ekosysteemin jäsenten olisi helpointa täyttää se. Kysymyksiä iteroitiin yhdessä Funnelin, Fortumin ja Metsä Groupin välillä, jotta saataisiin selville varmasti oikeita asioita ja kysymykset olisivat mahdollisimman yksiselitteisiä.

– Funnel toi kysymysten ja kyselyiden muotoiluun ammattimaisuutta ja auttoi kyselyistä viestinnässä sekä vastaajien kirittämisessä, Kemppainen sanoo.

Kyselyssä selvitettiin, miten ekosysteemin tavoitteet olivat toteutuneet kullakin mukana olevalla organisaatiolla sekä sitä, miten tärkeitä ekosysteemin eri piirteet ovat vastaajalle. Tämän jälkeen kysyttiin, miten ExpandFibre tällä hetkellä onnistuu näissä samoissa piirteissä. Lopuksi kysyttiin NPS:ää eli suositteluhalukkuutta.

Toinen kyselykierros toteutetaan, kun ExpandFibre-ekosysteemi alkaa kääntyä kohti viimeistä toimintavuottaan. Palautetta ennätetään vielä kysyä toiveista, mutta ekosysteemin jäseniltä odotetaan myös reflektiota aiempien vuosien hankkeista ja yhteistöistä.

– Minua kiinnostaa seuraavaksi selvittää, mitä keskeisiä tuloksia projekteilla on ollut ja miten niitä veisi kohti kaupallisia ratkaisuita. On toki tärkeää saada projektit ja hankkeet loppuun, mutta keskeistä on, miten niitä saataisiin jatkettua, Sormunen pohtii.

HYÖDYT: Tulokset auttavat näkemään tilannekuvaa sekä laajempaa kuvaa kentästä

Kyselyn tulokset toivat ExpandFibren vetureille varmuutta siitä, että ekosysteemi toimii tärkeässä kentässä ja tekee oikeita asioita. 96 prosenttia vastanneista oli väittämästä ”Tämän ekosysteemin onnistuminen on organisaatiollemme tärkeää” samaa mieltä. Tuloksiin ja PowerBI-raporttiin on palattu vuoden mittaan useamman kerran esimerkiksi ExpandFibren strategian päivityksen yhteydessä.

– Saimme samaan aikaan snapshotin tilanteesta, mutta pidemmälläkin tähtäimellä näkyy mielenmaisemaa, mitä ylipäätään ollaan mieltä tällaisesta toiminnasta, Kemppainen sanoo.

Vetureiden mielestä Funnel osoitti hyvää ammattitaitoa alkuvaiheen kyselyn muodostamisesta tulosten tulkintaan saakka.

– Palautteen kysyminen on oma kompetenssialueensa, jota innovaatioekosysteemin johtoporukassa ei välttämättä ole. Funnelilla tätä ammattitaitoa on, ja se tuotiin esiin hyvin, Kemppainen sanoo.

– Voin suositella Funnelia osaavana toimistona, kun halutaan saada systemaattista ja hyvin pureskeltua tietoa tietyltä kohderyhmältä.

ExpandFibre

ExpandFibre on tutkimus- ja kehitysyhteistyön ekosysteemi, jonka vetureina toimivat Fortum ja Metsä Group. ExpandFibren tarkoituksena on kiihdyttää kestävien biotuotteiden kehitystä. Se keskittyy kehittämään sellukuituihin, hemiselluloosaan ja ligniiniin pohjautuvia uusiutuvasta ja kestävistä pohjoismaisesta puusta ja oljesta valmistettuja uusia biotuotteita. ExpandFibren tavoitteena on tuottaa kestäviä tekstiilikuituja ja muita biotuotteita markkinoiden kasvaviin tarpeisiin. 

expandfibre.com

ExpandFibre logo

Kysy lisää ekosysteemipalveluistamme:

Pia Pulkkanen
Chief Ecosystem Officer

tel +358(0) 40 0820 406
pia.pulkkanen@funnel.fi

Funnel somessa

Muita onnistumisiamme