B2B-markkina­tutkimukset

Markkinatutkimus on tehokas ja luotettava tapa selvittää jatkuvasti muuttuvan markkinan tavoitteita, toiveita ja kehittämisen paikkoja.

Markkinatutkimuksesta saadun tiedon avulla yritys saa selkeän kuvan valitun markkinan nykytilasta, sen tarpeista ja kehityskohteista tai laajoista trendeistä. Se auttaa tekemään päätöksiä ja johtamaan liiketoimintaa tietoon perustuen.

Laadukas markkinatutkimus on keino tehostaa yrityksen toimintaa. Markkinatutkimuksen tulokset viitoittavat, mihin tulevaisuudessa kannattaa panostaa ja mistä karsia. B2B-Markkinatutkimuksen teettäminen kannattaa esimerkiksi, kun halutaan syventää ymmärrystä nykyisestä ja potentiaalisesta asiakaskunnasta tai kilpailijoista, lanseerata uusi palvelu tai tuote, hankkia liidejä tai vahvistaa tietoutta omasta brändistä.

Toteuttamamme B2B-markkinatutkimukset tuottavat asiakkaillemme usein kolmenlaisia hyötyjä:

  • Kasvanutta ymmärrystä tutkittavista teemoista ja siitä, miten nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat suhtautuvat niihin.
  • Markkinointisisältöjä ja materiaaleja myynnille, joiden avulla asiakkaamme rakentaa ja vahvistaa omaa asiantuntijuuttaan omassa markkinassaan.
  • Asiakkaita kiinnostavaa, tutkittua tietoa omasta vertaisryhmästään. Tämän tiedon avulla myyjät pääsevät tapaamaan kiireisiäkin liiketoimintapäättäjiä.

Funnelin toteuttamat B2B-markkinatutkimukset ovat oiva tapa rakentaa asiantuntijuutta asiakkaillenne arvoa tuottavalla tavalla.
Lue myös: B2B-markkinatutkimus – mistä lähteä liikkeelle? >>

Toteutamme pääsääntöisesti kahdenlaisia markkinatutkimuksia. Kun tutkittavat teemat ovat suppeita ja hyvin täsmällisiä, toteutamme asiakkaillemme B2B-Markkinakartoituksia.

Jos taas tarpeena on luoda syvällistä, mutta laajaa ymmärrystä useista teemoista, tai tutkimukseen osallistuu useita erilaisia asiakassegmenttejä, joiden suhtautuminen tutkittavaan teemaan eroaa oletettavasti toisistaan, toteutamme B2B-Markkinakuunteluita.

Funnelin osaamista on muotoilla tutkimuskysymykset niin, että saamme kaivettua tutkimuksiin osallistuvilta juuri meidän asiakastamme kiinnostavaa tietoa. Olemme  kolmentoista vuoden aikana toteuttaneet useita satoja tutkimuksia Suomessa ja muissa Pohjoismaissa.

Lue case: B2B-Markkinakartoitus Media Pocketin tukena >>

Lue case: Markkinatutkimuksilla voi löytää piileviä tarpeita ja kasvattaa bränditietoutta >>