B2B-Markkina­kartoitus

B2B-Markkinakartoitus on yritysten työkalu paremman palvelun, myynnin kasvumahdollisuuksien ja asiakasarvon tuottamiseksi. Toteutamme kartoituksen tarpeisiinne mukautuen ja teemme vastaamisen helpoksi asiakkaallenne.

B2B-Markkinakartoitus tähtää tarkempaan ymmärrykseen kohderyhmästäsi ja auttaa kohdentamaan myyntiä ja markkinointia tarkemmaksi. Markkinakartoitus tarjoaa vastauksia ja työkaluja, jos sinua mietityttää: 

 • Onko tuottamallemme uudelle tuotteelle tai palvelulle kysyntää? Millaisille kohderyhmille ja tarpeille tuote tai palvelu parhaiten sopii? 
 • Resonoiko myyntiviestinne kohderyhmässänne? Mitä asiakkaanne tarvitsee juuri nyt, miten voitte auttaa asiakasta parhaiten?  
 • Millaisia kasvutavoitteita asiakkaallanne on? Miten voisitte tukea asiakasta pääsemään tähän tavoitteeseen ja syventää yhteistyötänne kumppanuudeksi?
   

Funnelin B2B-Markkinakartoitus on tehokas ja luotettava tapa selvittää ja mitata potentiaalisen asiakkaan ”pulssia”: spesifejä tarpeita, tavoitteita ja toiveita yksittäisistä palveluista aina laajempiin avuntarpeisiin. 

Projektin aluksi käymme yhteisen tavoitekeskustelun, jossa pohditaan kohderyhmää ja kiinnostavinta akuuttia teemaa, joihin markkinakartoitus selvittää vastaukset. Käytämme haastattelurekisterinä teidän asiakas- ja prospektirekistereitänne, jotta saamme teille täsmävastaukset teille mielenkiintoisimmista yrityksistä. 

Haastattelut käydään kvalitatiivisten tai kvantitatiivisten kysymysten tai näiden yhdistelmän avulla. Kartoitusraportti on tiiviissä, selkeässä muodossa esitetty paketti.

Mikäli teitä kiinnostaa selvittää laajempaa kuvaa erilaisilta asiakassegmenteiltä ja liiketoimintapäättäjiltä ja tutkia useampaa teemaa kerrallaan ja syvällisemmin, tutustu B2B-Markkinakuunteluumme.

Tutkimuksen tulokset vahvistivat käsitystämme organisaatioiden haasteista hankinnasta maksuun -prosessissa. Saimme kartoituksen kautta syvällisempää ymmärrystä terveydenhuollon hankinnasta maksuun -prosessista ja kartoitus näytti vihreää valoa, että toimialassa on meille potentiaalia.

Jasmina Elo

Country Marketing Manager, OpusCapita

Mikä?

Markkinakartoitus tarkentaa ymmärrystänne kohdemarkkinanne tarpeista, sekä selventää päättäjien suhtautumista tarjoomaanne kohtaan. Kartoitusraportti tarkentaa tiiviissä muodossa, mitkä ovat asiakkaidenne ja prosepektienne tärkeimmät tarpeet ja toiveet. 

Kenelle?

Tuloksista hyötyvät niin myynti, liiketoiminta- ja tuotekehitysjohtonne kuin markkinointitiiminne. Haastateltavat yritykset edustavat haluamianne toimialoja, jotta kokonaiskuva on mahdollisimman laaja myös silloin, kun kohderyhmä on pieni (esimerkiksi alle 20 haastateltavaa).

Miten?

Asiantuntijamme toteuttavat haastattelut keskustellen, kuunnellen ja tarkennuksia esittäen. Saamme aikaan myös kvalitatiivista tietoa määrämuotoisten väittämäkysymysten avulla. Haastamme asiakasta ja pyydämme perusteluja ja esimerkkejä. Kartutamme teille myös arvokasta tietoa yritysten päättäjistä. 

Miksi?

Markkinakartoituksen tulokset kertovat, oletteko oikeassa hypoteeseissanne esimerkiksi uuden tuotteen lanseeraussuunnitelmassa.  Saatte nopean katsauksen asiakkaan pulssille: mikä asiakasta parhaillaan mietityttää, ja mihin hän toivoisi arjessaan apua ja ratkaisuvaihtoehtoja. 

Liidejä myynnille

 • Päivitetyt yhteystietolistat
 • Konkreettiset toiveet haastateltavien suusta
 • Selvyys asiakkaan maturiteetin tasosta – miten juuri tätä asiakasta tai prospektia kannattaisi lähestyä
 • Nopeampi konversio liidistä kaupaksi lisääntyneen ymmärryksen ansiosta

Ymmärrystä markkinasta

 • Oma ymmärrys kartoitettavasta teemasta ja asiakkaiden osaamisesta kasvaa
 • Uudet tuote-/palveluinnovaatiot
 • Uudenlaiset tavat puhua kyseisestä aiheesta
 • Asiakas- tai segmenttikohtaiset myyntiviestit

Sisältöä markkinointiin

 • Markkinoinnille materiaaleja, sisältöjä ja ideoita toimenpiteisiin
 • Infograafeja, kiteytyksiä
 • Ladattava opas yrityksenne ilmeellä